שֶׁמֶן מִשְׁחַת קוֹדֶשׁ / מדליקים מדורה בל"ג בעומר? מקור המנהג וסגולותיו - ועד הרבנים : ועד הרבנים שֶׁמֶן מִשְׁחַת קוֹדֶשׁ / מדליקים מדורה בל"ג בעומר? מקור המנהג וסגולותיו - ועד הרבנים

שֶׁמֶן מִשְׁחַת קוֹדֶשׁ / מדליקים מדורה בל"ג בעומר? מקור המנהג וסגולותיו

י"ג אייר התש"פ 07.05.2020

היכן תהיו השנה בל"ג בעומר? במירון כנראה שלא, למרות זאת בוודאי שגם אתם תתחברו לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מביתכם, אם על ידי לימוד הזוהר, או אמירת תהלים, הדבר שהכי מסמל עבורנו את ל"ג בעומר הוא מדורות הענק שמדליקים כל שנה לכבוד רבי שמעון, גם השנה אל תשכחו לפחות להדליק נר כל אחד בבית ולהגיד בפה מלא:

"אני מדליק נר זה לכבוד נשמת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי", ובשעת ההדלקה לבקש את כל הבקשות שאתם צריכים והתפילות לפני ה' שימולאו בעזרת ה' בזכות התנא הקדוש.

לפניכם כל עניני ההדלקה וסגולותיה:

 

– – –

בספר 'מסע מירון' מובא בשם 'שער שמעון' תפילה לומר לפני ההדלקה לכבוד הרשב"י:

"הריני מתנדב שמן למאור לעילוי נשמת רשב"י ע"ה, כדי שהקב"ה בזכות רשב"י יצילנו לי ולאשתי ולבני, מכל חולי ומכאוב, ונהיה בריאים דשנים ורעננים, ויצילנו מכל צרה וצוקה ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם, ונהיה שקטים ושאננים, ויהי רצון מלפניך ד' אלקינו ואלוקי אבותינו, שעל ידי הדלקה זו תזכנו לבני חיי אריכי ומזוני רויחי, ותתן לנו חיים ארוכים". 

– – –

הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו

בי"ח אייר יומא דהילולא של הרשב"י, באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, מלבד מה שמדליקין עליה נר תמיד וכו', שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא. (רבינו עובדיה מברטנורא)

מה אומרים לפני הדלקת הנר?

שמעתי מפי אבא מארי ז"ל, שרצונו, שכל אחד יביא נר להדליק קודם תפילת ערבית, לכבוד הרשב"י, וטוב לומר כשמדליק, הריני מדליק נרות לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי, אור צדיקים ישמח נר רשעים ידעך, ויהי נועם וגו'. ומנהג להדליק נרות כמנין טוב. משמרת שלום

כל אחד ידליק נר מיוחד בשבילו

היו נוהגים להדליק הרבה נרות בל"ג בעומר לכבודו של התנא האלוקי רשב"י, ויש צדיקים שהקפידו שכל אחד ידליק נר לכבודו והיו עושים סעודה גדולה ביום ל"ג בעומר לכבוד ההילולא שלו. אור הנר

>>>רוצים לשלוח שמן למדורה לכבוד הרשב"י? לחצו כאן>>>

מה קרה לגבאי שכיבה את הנרות של רבי שמעון?

בבית הכנסת הגדול בלבוב הדליק השמש הרבה נרות ביום ל"ג בעומר לכבוד התנא הקדוש ר' שמעון בן יוחאי ככל אשר אנחנו עושים היום בכל תפוצות ישראל, פעם אחת כשבא הגבאי של בית הכנסת וראה את השמש מרבה בהדלקת הנרות, קצף עליו מאוד, ויאמר למה תרבה בהוצאות יתירות, הלא הוא ככל המון התנאים הקדושים ואין אנו מדליקים מאומה ביומא דהילולא שלהם, ונתן צו לכבות הנרות, וכן עשו מיראתם אותו, ולא עברו ימים והנה הגבאי הלזה נחלה ולא הוציא שנתו ר"ל, ומיום ההוא מנהג הבית הכנסת שם להרבות בנרות יותר לכבוד התנא הקדוש רשב"י זי"ע. ספורי אנשי שם

עוד סיפור נורא על אחד שהשבית את שמחת הרשב"י.

היה גם כאשר פעם אחת הגיע גביר עם בנו יחידו על ציון של התנא האלוקי רשב"י ביום ההילולא, וכיון שראה השמחה הגדולה שם היתה לו תמיה גדולה על זו השמחה, וצעק צעקה גדולה, ואמר רשב"י מת באותו היום, וראוי לבכות בכיה גדולה בזה היום, ואף גם זאת שאתם שמחים, וגער בהם בנזיפה גדולה ונתבטלה השמחה. ולמחרתו נפל הבן יחיד של הגביר הנ"ל למטה ונעשה חלש ומת, ובלילה בא רשב"י אליו בחלום ואמר לו מאחר שאתה בטלת שמחתי, לכן אני ביטלתי שמחתך. אגרות ארץ ישראל עמוד ד"ש

רבי ברוך ממזיבוז' קנה כל שנה סוודר ושלח למירון

הרה"ק ר' ברוך ממעזיבו'ז זי"ע היה נוהג לקנות בכל שנה סודר, ושלחו למירון להשליכו להמדורה שנדלק לכבוד הרשב"י.  בית ישראל

נשמות האבות הקדושים עומדים שם.

ה"אור החיים" הקדוש בכה כל ליל ל"ג בעומר בעת הדלקה דהילולא, ועמד מרחוק באמרו האיך אגש אל הערפל אשר שם עומדים נשמות האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וכל קדושים עמהם. (אלף כתב)

נשמות ישראל מקבלים תיקונם.

הרה"ק ר' אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע התבטא פעם, כי רבבות נשמות ישראל מקבלות את תיקונם בהדלקה זו לכבוד התנא האלוקי רשב"י. נר ישראל

האור של התורה מתחיל להאיר ביום זה

מנהג ישראל תורה הוא, להדליק נרות ומאורות ביום זה, לכבוד האור כי טוב שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר טו"ב ימים קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, וביום הזה עלה לשמי מרומים, והוא יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך. בני יששכר

היום לא החשיך

יש לומר טעם על מנהג הדלקה, דהנה רבי שמעון כשהיה מגלה רזין ביום ההוא באדרא קדישא אמר וז"ל, והשתא בעינא לגלאה רזין קמיה דקודשא בריך הוא וכו', והאי יומא לא יתרחק למיעל לדוכתיה כיומא אחרה, דהא כל יומא דא ברשותי קיימא עכ"ל. רצונו לומר שהיה היום מתארך באורו ולא היה רשות לאור היום להתחשך, היינו שיתפנה מן העולם, עד שנתן ר' שמעון רשות, וזה יורה כי כל האורות בטלים ומשמשים של האור כי טוב היינו רזין סתימין דאורייתא אשר גנוז בה אור הגנוז לצדיקים, על כן אור היום ההוא היה מתארך ושמר פקודתו של רבי שמעון, הנה לבעבור זה מרבין אור ביום הזה.  בני יששכר

ימי הספירה ניתנו בכדי להאיר את החשיכה.

אפשר לתת טעם לזה שמרבין בנרות ועושין מדורות ביום זה, להורות שימי הספירה ניתנו בכדי להאיר את חשכות החומריות, ודבר המסוגל לזה הוא תורתו של רשב"י, ספר הזוהר, ולכן מרבין בנרות בהילולא דיליה, וזה על דרך הכתוב כי אשב בחשך, ד' אור לי.איבא דאברהם

הדלקת הרבה נרות

אחר שקיבל הרה"ק מו"ה משה מראזואדוב זי"ע ענין ל"ג בעומר מהרה"ק מצאנז זי"ע, ציוה לכל קרוביו שכל מנורות של כסף שיש להם בביתם יביאו לבית מדרשו, והדליק בהם נרות ביום הק' הלזה, לכבוד הילולא דרשב"י. בשפתי צדיקים

מי יהיה בל"ג בעומר במירון?

השנה בל"ג בעומר שליח מיוחד של גדולי הדור יהיה במירון לקבל את השמות שלכם ולהתפלל עליהם בציון הקדוש לברכה וישועה

>>> לחצו כאן לשליחת השמות <<<

ודאו שהשנה השם שלכם יהיה במירון