נצחו אראלים: מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים נצחו אראלים: מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל - ועד הרבנים

נצחו אראלים: מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל

כ"ג תשרי התש"פ 22.10.2019

כבה אור העולם

אבל יחיד נעשה לנו בתוך כל כנסת ישראל, על השריפה אשר שרף ה' באפו ובחמתו, בהסתלקותו של גדול הדור, ראש גולת אריאל, ורבן של כל בני הגולה ברחבי תבל, פוסק הדור אשר נשען עליו כל בית ישראל, גאון עוזנו רוח אפינו משיח ה' אשר אמרנו בצילו נחיה, עטרת תפארת ישראל, כל העולם חל מכח תורתו ומפסקי הלכותיו הברורים שהתקבלו מסוף העולם ועד סופו, האציל מרוחו הכבירה ונשא את כל הדור, פסקיו וברכותיו התקבלו בשמי מעל, עמוד צלותהון דישראל, אוהבן של ישראל, האציל מליבו הגדול טללי תחי לכל מבקש מזור ותרף, אשר נשא את "ועד הרבנים" תורמיו ונתמכיו על לוח לבו הטהור, והשפיע עליו מהודו מעת יסודו בהוראותיו והדרכותיו אשר היו אור לכל פעולות "ועד הרבנים" בכל רחבי ארץ ישראל.

פוסק הדור ועמוד ההוראה רבן של ישראל

מרן רבינו הגדול רבי ניסים קרליץ זצוקלה"ה 

נשיא "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק"

למעלה מחצי יובל שנה במסירות נפלאה

בקרבתו הגדולה לצדקה החביבה עליו 'ועד הרבנים' הורה תמיד לכל השואלים להדר ולהעביר כספי הצדקה ל"ועד הרבנים", וכן הכריע כמה פעמים בעצם כת"י, כל ימיו הכיר מרן בעל חוט השני רבי ניסים קרליץ זצוק"ל טובה עמוקה לכל התורמים לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק ונשא אותם לוח ליבו הטהור בתפילותיו הזכות אשר מתחנן לישועתם והצלחתם. ומה מאד קרן אור פניו בכנסו בביתו אסיפות גדולי הדור להראות קבל עם ועדה גודל חיבת 'ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק' לפניו. ובוודאי גם בגנזי מרומים ימשיך להמליץ טוב בעד כל ההולכים בדרכיו ונשמעים להוראותיו.