נצחו אראלים: מרן הגאון הגדול רבי שלום כהן זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים נצחו אראלים: מרן הגאון הגדול רבי שלום כהן זצוק"ל - ועד הרבנים

נצחו אראלים: מרן הגאון הגדול רבי שלום כהן זצוק"ל

כ"ה אב התשפ"ב 22.08.2022

אבל יחיד נעשה לנו בתוך כל כנסת ישראל, על השריפה אשר שרף ה' באפו ובחמתו, בהסתלקותו של גדול הדור, ראש גולת אריאל, שריד דור דעה, גאון עוזנו רוח אפינו משיח ה' אשר אמרנו בצילו נחיה, עטרת תפארת ישראל, האציל מרוחו הכבירה ונשא את כל הדור, פסקיו וברכותיו התקבלו בשמי מעל, עמוד צלותהון דישראל, אוהבן של ישראל, האציל מליבו הגדול טללי תחי לכל מבקש מזור ותרף, אשר נשא את "ועד הרבנים" תורמיו ונתמכיו על לוח לבו הטהור, והשפיע עליו מהודו מעת יסודו בהוראותיו והדרכותיו אשר היו אור לכל פעולות "ועד הרבנים" בכל רחבי ארץ ישראל.

הכהן הגדול מרן רבינו הגדול רבי שלום כהן זצוקלה"ה 

ראש ישיבת "פורת יוסף" ונשיא מועצת חכמי התורה

בקרבתו הגדולה לצדקה החביבה עליו 'ועד הרבנים' הורה תמיד לכל השואלים להדר ולהעביר כספי הצדקה ל"ועד הרבנים", וכן הכריע כמה פעמים בעצם כת"י, כל ימיו הכיר מרן זצוק"ל טובה עמוקה לכל התורמים לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק ונשא אותם לוח ליבו הטהור בתפילותיו הזכות מול קודש הקדשים כשהוא מתחנן לישועתם והצלחתם. ובוודאי גם בגנזי מרומים ימשיך להמליץ טוב בעד כל ההולכים בדרכיו ונשמעים להוראותיו.