גלה כבוד מישראל - ועד הרבנים : ועד הרבנים גלה כבוד מישראל - ועד הרבנים

גלה כבוד מישראל

י"ח טבת התשפ"ג 11.01.2023
דמוע תדמע עינינו יחד עם כל בית ישראל בהילקח מאיתנו איש האלקים, עמוד צלותהון דישראל, שר התורה עמוד היראה, משיירי כנסת הגדולה, קיבץ וריבץ פעלים לתורה וליראה, מגדולי קברניטי הדור, עמוד האש אשר לפני המחנה, גאון הדור והדרו, צדיק נשגב, עטרת תפארת ישראל, המנורה הטהורה, האציל מליבו הגדול טללי תחי לכל מבקש מזור ותרף, מדברנא דאומתיה, צדיק יסוד עולם, אוהבן של ישראל
מרן שר התורה והיראה רבינו הגדול
רבי שמעון בעדני זצוקלה"ה
 מנשיאי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק
נשא את ועד הרבנים לעניני צדקה על לוח ליבו הטהור וטרח ויגע בכל עניני הצדקה להציל רבבות אלפי נפשות מדוכאות מכל רחבי אה"ק וגם בכל עת רצון שפך נפשו בתפילתו הזכה לישועת כל התורמים לועד הרבנים לישועתם והצלחתם, כן נזכה שיעתיר ממכון שבתו בגנזי מרומים לישועת כלל ישראל
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
החותמים ביגון ובדמע אשר זכינו לחסות בצילו הגדול כל הימים
ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק