צום שבעה עשר בתמוז - ועד הרבנים : ועד הרבנים צום שבעה עשר בתמוז - ועד הרבנים

צום שבעה עשר בתמוז

חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והבקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה , והעמיד צלם בהיכל, (תענית ד ו).

 

אגרא דתעניתא צדקתא – שנותנין צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום

(גמרא ברכות ו, ב, ורש"י שם)