100 מעמדי פיטום הקטורת - ועד הרבנים : ועד הרבנים 100 מעמדי פיטום הקטורת - ועד הרבנים

100 מעמדי פיטום הקטורת

 

 

 

 

 

 

דומה שדי בכך שנציג את דברי ה"זוהר הקדוש" כמות שהן, בכדי שנבין את משמעות התפילה הנוראה של מעמד "פיטום הקטורת" בפרט כשהם נעשים על פי הסדר המיוחד שתיקון הגאון המקובל האלוקי רבי אליהו יינטרוב זצוק"ל מגדולי תלמידי החזון איש במיוחד עבור ועד הרבנים:

1

"רבי אחא הלך לכפר טרשא ובא למקום האכסניה התלחשו עליו כל בני העיר ואמרו אדם גדול בא
לכאן, נלך אליו באו אליו ואמרו לו: לא חס אתה של האובדן הנפשות שבכאן? אמר להם מהו העניין..? אמרו לו שכבר שבעה ימים שנמצאת המגפה בעיר ובכל יום מתגברת ולא נפסקת אמר להם נלך לבית הכנסת ונבקש רחמים מלפני הקב"ה בעוד שהיו הולכים באו ואמרו להם על אנשים שמתו, ועל כאלה שנוטים למות אמר להם ר' אחא עתה לא הזמן לעשות ככה בגלל שהשעה דוחקת אבל הפרישו מכם ארבעים אנשים שהם צדיקים ביותר שיתחלקו עשרה עשרה לארבע חלקים ואני אתכם עשרה לפינת העיר ועשרה לפינת העיר האחרת וכן תעשו לארבע פינות העיר ותאמרו ברצון נפשכם ענייני קטורת הסמים שהקב"ה נתן למשה עשו כן הצדיקים שלוש פעמים והלכו הכל ארבע פינות העיר והיו אומרים כן לבסוף אמר להם נלך לאלה שנוטים למות, והפרישו מביניכם צדיקים שילכו לבתיהן ויאמרו זה סדר פעם נוספת וכאשר תסיימו אלו הפסוקים תאמרו אלה הפסוקים ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש וגו'" (זוהר חלק א דף קא/א).

2

"בזמן אחד היינו הולכים בדרך ופגשנו בו את אליהו הנביא אמרנו לו יאמר לי אדוני דבר המועיל לבריות הוא אמר לי כרת ברית הקב"ה ונכנסו לפניו כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונותיהם של האנשים בזמן שיזכירו בני האדם מעשה הקורבנות שציוה משה וישימו ליבם ורצונם בהם – כולם יזכירו אותם לטובה ועוד בזמן שיארע מגפה ומוות בבני האדם והכרוז עבר בין על כל חיילות השמים שאם יכנסו בניו של הקב"ה שבארץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ויאמרו ברצון הנפש והלב עניין הקטורת והסמים שהיו להם לישראל מנייהו תתבטל המגפה והמוות מביניהם". (זוהר א' "וירא" דף ק/ב)

 

בהוראת ובהדרכת גדולי הדור שליט"א

לנוכח המצב הקשה השורר בארצינו הקדושה

בשמונת ימי החנוכה המסוגלים לברכה וישועה

יתקיימו לראשונה

100 מעמדי "פיטום הקטורת"

ב-100 מקומות הקדושים

 

הכותל המערבי, קבר רחל אמנו, חברון – מערת המכפילה, שמואל הנביא, עמוקה – רבי יונתן בן עוזיאל לזיווגים מירון רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר עילאי – לפרנסה, האור החיים הקדוש,  שמעון הצדיק,  רבי מאיר בעל הנס רבי ישראל מווילעדניק, מעזבוז – הבעש"ט, בארדיטשוב – הקדושת לוי, אומן – רבי נחמן מברסלב, רבי שלמה מזויעהל,  הרש"ש,  דוד המלך,  רבי אלעזר ברבי שמעון,  רבי יוחנן הסנדלר,  הלל הזקן, הרמב"ם, החיד"א, השל"ה הקדוש , מרן החזון איש,  מרן הסטייפלר, הבאבא סאלי, מרן הרבי מבעלזא  מרן האבי עזרי , מרן הגרש"ז אויערבאך,   הרמח"ל – מסילת ישרים, הרב מבריסק, רב אבדימי דמן חיפה, אדמור"י גור בישיבת שפת אמת, אדמור"י גור במערה בהר הזיתים,  אדמור"י נדבורנה אדמור"י לעלוב ,  אדמור"י ויזניץ, מערת רבינו עובדיה מברטנורא,  רבי יהושע לייב דיסקין,  החיד"א, הסנדלר הקדוש, רבי גרשון מקיטוב,  הפרי חדש,  הבן איש חי,  ה"לשם", רבי שמואל מסאלנט, רבי יוסף חיים זוננפלד, מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגר"ע יוסף, רבי יצחק,  רבי טרפון,  רבי שמעון בן מנסיא,  רבי בנאה , רבי כרוספדאי  רבי יוסי דמן יוקרת, האר"י הק' , הבית יוסף , רבי לייב בעל יסורים,  שמעיה ואבטליון ,  בניהו בן יהוידע,  חנניא בן עקשיא,  ר' שלמה אלקבץ בעל הלכה דודי, הנביא הושע בן בארי,  הבת עין, בעל החרדים,  הבאר מים חיים, הרמ"ק, הרידב"ז, הערבי נחל והלבושי שרד,  האלשיך, רבי פנחס בן יאיר, המבי"ט, נחום איש גמזו,  בנימין הצדיק ,  רבי עמרם חסידא, רבי חוצפית המתורגמן,  מערת רב פפא ובניו,  רבי יהודה נשיאה,  בניהו בן יהוידע,  חוני המעגל, אבא חלקיה, חנן הנחבא, בית השונמית,  אביי ,  רבא,  רב דימי מנהרדעא,  רבי אבא שאול ובניו,  רבי אליעזר המודעי, רבי נחמן מהורדנקע,  רבי יעקב שמשון משפיטובקא,  רבי ישראל משקלוב,  רבי מנדל מוויטעפסק,  רבי אברהם מקאליסק,  רבי חיים אבולעפיה,  רבי ישראל מהוסיאטין, רבי אמי ורבי אסי,   רבי יוחנן בן זכאי,  רבי עקיבא, רבי אליעזר בן הורקנוס,  רבי חייא,  דן בן יעקב, רבי יוחנן מקארלין

 

הקליקו כאן למסירת שמות למאה מעמדי "פיטום הקטורת" בימי החנוכה

 

CHANUKA_5776_VAAD_HARABANIM_pitum_haktoret_002

 

 

 

הקליקו כאן למסירת שמות למאה מעמדי "פיטום הקטורת" בימי החנוכה