נשיאי ועד הרבנים - ועד הרבנים : ועד הרבנים נשיאי ועד הרבנים - ועד הרבנים

נשיאי ועד הרבנים

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"זכה דורנו שהוקם ועד הרבנים שהוא משקם אלפי משפחות שלא יתמוטטו"

 

 


כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"בצדקה מצינו שכתוב "בחנוני נא בזאת אם אפתח לכם ארובות שמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די", רואים זאת בחוש בועד הרבנים, השי"ת יעזור שיוושעו כולם נותנים והמסייעים"

 

 


Karelitzמרן הגר"נ קרליץ שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
"ועד הרבנים הוקם במטרה לחלק את הצדקה לעניים אמייתים והגונים"

 

 

 


Rachmestrivkaכ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"ועד הרבנים מציל אלפי משפחות במסירות שאין לשער של אלמנות ויתומים חולים וזה הקופה שעוזר בכל ערים בארץ ישראל לכל חלקי הציבור"

 

 


Elbazמרן הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק נטלו על עצמם נטל כבד מאד לטובת העניים, היתומים והאלמנות. ב"ה זה מתחלק ע"י הרבנים הצדיקים שיושבים ודנים על כל דבר ודבר, אשריהזוכה להיות נמנה לעושי מצווה."

 


Moreinu Harav Hagaon Yaakov Hillel shlitaהגאון המקובל הרב יעקב הלל שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"אין ספק בזה כי ע"י הצדקה הקדושה של ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק מסירה הרבה קטרוגים מעל כלל ישראל ומשפיעה שפעות טובות והרבה ישועות מעל לדרך הטבע"

 

 


Moreinu Harav Hagaon Yehudah Adas shlitaמרן הגאון הרב יהודה עדס שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"השי"ת יזכה כל אחד ואחד מעם ישראל לקבל חלק ויד ושותפות בארגון המפואר הזה של ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק"

 

 


Moreinu Harav Hagaon Chaim Pinchas Scheinberg shlitaמרן הגרח"פ שיינברג זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים

"הצדקה של ועד הרבנים הוא הצדקה המהודרת בדורנו"

 

 


מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים

"כשליהודי יש גזירה, הקב"ה מזמן לו בצדקה המופלאה של ועד הרבנים לא רק עני אחד אלא הרבה עניים, כדי שיתן להם צדקה וינצל".

 

 


Wozhnerמרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר זצוק"ל מנשיאי ועד הרבנים

"היו שותפים אתנו בקופת הצדקה הגדולה ביותר בדורינו, וגדול כח הצדקה של "ועד הרבנים", אשר כל מי שנוטל חלק בה רואה ישועות גלויות"

 

 


Kanievskyמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"זה דבר פשוט כי נתינת צדקה לועד הרבנים בכחה לבטל גזרות רעות שנגזר על האדם רח"ל"

 

 


"Vaad Harabanim is the giant fund of pure, clean and unsullied tzedaka"מרן הגר"ש אויערבאך זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים

"ועד הרבנים היא קופת ענק של צדקה טהורה זכה ונקיה"

 

 


"I know personally thousands who saw yeshu'os due to a donation to Vaad Harabanim. Hashem loves the tzedaka of Vaad Harabanim."כ"ק אדמו"ר רבי דוד אבוחצירה שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"ואני מכיר אישית אלפים שנושעו בעקבות התרומה לועד הרבנים. ובודאי ענין גדול לפרסם את זה ברבים, הקב"ה אוהב את הצדקה של ועד הרבנים".

 

 


"The merit of tzedaka will protect all who assist and participate, so they should merit great abundance from the Master of the Worlds and the Father of the Orphans. From His good treasure house may all the donors be showered with blessing, success, children, life and abundant sustenance."מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מנשיאי ועד הרבנים

"זכות הצדקה תגן בעד כל המסייעים והמשתתפים שיזכו לשפע רב מרבון העולמים ואבי היתומים, ומאוצרו הטוב יושפע לכל התומכים ברכה והצלחה בני חיי ומזוני רוויחי"

 

 


מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוקלל"ה נשיא ומייסד ועד הרבנים

"זכות הצדקה ל ועד הרבנים תעמוד לזכות ולישועה"