מפי כתבם - ועד הרבנים : ועד הרבנים מפי כתבם - ועד הרבנים

מפי כתבם

מרן הגר"ש ואזנר בעל שבט הלוי זצוק"ל

 

מכתבו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל שבט הלוי זצוק"ל על ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק:

ועד הרבנים לעניני צדקה באה"ק – הוא זכות עצום להגן על ארץ הקודש מפני שעות לא טובות המתרגשות לבא לעולם – וצדקה עשה ה' עמי כי נפל בגורלי להיות שותף נאמן למצוה דרבים ורבה הזכות אשר אין ערוך אליה בזכותה וסגולתה


מצפה לישועת ה'
שמואל הלוי ואזנר

הרב ואזנר לועד הרבנים


מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל


הלכה פסוקה בשו"ע "לא יתן אדם לקופה של צדקה אא"כ יודע שהממונה עלי' נאמן ויודע לנהוג כשורה", ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק הינו גוף נאמן ונבחר לחלק צדקה לרבבות עניים מכל עיר ועיר באה"ק ופעולות הצדקה מתבצעות רק ע"י הרבנים הפועלים בנאמנות ולשם שמים.

ולכן זו צדקה ראויה לקיים מצות צדקה בהידור ע"י תרומת צדקה ומעשר כספים לועד הרבנים, נתינת הצדקה תגן על התורמים להתברך ממקור הברכות ולהוושע תשועת עולמית
בברכת כוח"ט יוסף שלו' אלישיב

 


מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל

למע"כ התורמים בנדבת ליבם שיחיו
לועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק,

בצרפת, שיזכו לכל הברכות ולכל טוב סלה

ולכל מילי דמיטב
נאום מיכל יהודה ליפקוביץ

הנני מצטרף להנ"ל יוסף שלום אלישיב
ג.א. מצטרף לברכה א.ל. שטינמן

מרן הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

If you're asking yourself "Can someone write my essay or research paper?" It's likely that you've looked into many options. Essay writing regarding controversial subjects or researching sources can be daunting. However, the https://www.gloucestercitynews.net/clearysnotebook/2022/07/how-to-write-a-grade-a-essay-in-college-8-tips-from-the-pros.html process isn't as difficult as you might imagine. Below are some ideas to help you choose the right alternative.